Vurdering av sykmelding/legeerklæring

En sykmelding kan være aktuell når det er medisinske grunner som hindrer at du kan være på jobb. Legene våre  skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du skal være borte fra arbeidet, både ved førstegangs og senere sykmeldinger. Dersom sykmelding er nødvendig, skal gradert(delvis) sykmelding være første alternativ.

Etter de nye sykmeldingsreglene sender vi i hovedsak digital sykmelding . Du finner den ved å logge deg inn på nav.no – Ditt sykefravær. Herfra kan du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din. Noen arbeidsgivere har foreløpig ikke mulighet til å motta elektroniske sykmeldinger og sykmeldinger vil da kunne utstedes på papir.

Har du en langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan du eller arbeidsgiveren din søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Er du gravid og frisk, men arbeidet eller forhold på arbeidsplassen kan skade fosteret, kan du ha rett til svangerskapspenger. Per i dag gis ikke sykmelding forårsaket av kosmetiske inngrep og IVF. I slike situasjoner må du som arbeidstaker på forhånd planlegge fravær på jobb. Dette må du søke arbeidsgiver om i god tid, i form av permisjon eller ferie.

Årsak eller diagnose som blir satt av legen oppgis til NAV, og ikke til arbeidsgiver. Arbeidsgiver får kun oppgitt perioden du er sykmeldt for og grad av sykmelding.

Du må ha legetime hos en av våre leger for å kunne få vurdert din rett til sykmelding. Dette er for å kunne følge deg opp på best mulig vis og for å kunne lage en plan for ev. utredning, behandling og nødvendige tiltak som må til for å få deg frisk.

Mens du er sykmeldt

Som hovedregel er du forpliktet til å ta imot tilbud om utredning, behandling, tilrettelegging og tiltak når du er sykmeldt. Målet er at sykefraværet ditt ikke skal bli unødvendig langt. Når du er logget inn på Ditt sykefravær, finner du en tidslinje som viser deg hva som skjer underveis i sykefraværet.

Det er viktig at du tar kontakt med oss fra første sykedag, da vi ikke kan tilbakedatere sykmelding eller legeerklæring uten at du har vært i kontakt med oss.

  • Er du ansatt hos en arbeidsgiver, er det arbeidsgiveren som har ansvar for å følge deg opp. Sammen skal dere lage en oppfølgingsplan, og du har plikt til å delta på dialogmøter.
  • Har du ikke arbeidsgiver, er det NAV som har ansvaret for å følge deg opp
  • Som hovedregel kan du ikke reise utenfor Norges grenser mens du er sykmeldt. Ønsker du allikevel å reise utenlands, må du søke NAV om dette.
  • Våre leger kan vurdere å sykmelde i opptil 2 uker om gangen. Årsaken til dette er at det i mange tilfeller er vanskelig å vurdere arbeidsuførhet ved lengre perioder enn dette og ikke minst: Vi ønsker en god dialog med deg som pasient, NAV og arbeidsgiver for å fortløpende vurdere din mulighet til å bli frisk igjen. Skulle det være behov for å forlenge sykmeldingsperioden, er det også enklere for din lege å vurdere videre tiltak per legetime.
  • For å få rett til sykepenger skal du så tidlig som mulig forsøke deg i aktivitet som har med arbeid å gjøre. Hovedregelen er at du har plikt til å være i slikt aktivitet innen åtte uker.
  • Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet, både ved første og senere sykmeldinger. Hvis du delvis kan utføre de vanlige arbeidsoppgavene dine, skal det gis gradert sykmelding.

Du kan komme tilbake tidligere

Visste du at du kan begynne å jobbe igjen før sykmeldingsperioden er utløpt? Du trenger ikke lenger gi beskjed til NAV på forhånd. Det er heller ikke nødvendig å be legen om friskmelding. Du friskmelder deg selv og gjør bare en avtale med arbeidsgiveren din.

Byporten Legesenter

Byporten Legesenter holder til midt i sentrum av Oslo. Du finner oss i 3. etasje i Byporten Shopping i tilknytning til Oslo S. Du kan gå tørrskodd fra trikk, bane, buss eller tog opp i våre lokaler eller vi kan tilby parkering i underetasjen. Vi har åpent fra 08 til 21 alle hverdager (man-fre).

Telefon: 22 34 82 00
Mobil: 41 23 51 90 (kun sms)
post@byportenlegesenter.no

Åpent mandag-fredag 08-21
Adresse: Jernbanetorget 6, 0154 Oslo. 3. etg i Byporten Shopping